VENDI

RRETH 12 MILION LEKË INVESTOHET NGA BUXHETI LOKAL PËR RIKONSTRUKSIONIN E RRUGËS SË NGJEQARIT